Nguyễn Tông Quai 阮宗乖 (1692-1767) hiệu Thư Hiên 舒軒, người xã Phúc Khê, huyện Ngự Thiên (nay thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Một số tài liệu ghi là Nguyễn Tông Khuê 阮宗珪. Nguyễn Tông Quai thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân năm Tân Sửu, niên hiệu Bảo Thái 2 (1721) đời vua Lê Dụ Tông. Ông làm quan Tả thị lang Bộ Hộ, tước Ngọ đình hầu và được hai lần cử đi sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc). Về sau, ông bị giáng làm Hàn lâm Thị giảng.

Tác phẩm:
- Ngũ luân tự 五倫敘
- Sứ trình tân truyện 使程新傳
- Sứ hoa tùng vịnh 使華叢詠
- Có thơ, văn trong các sách: Sử văn trích cẩm 使文摘錦, Hoa trình ngẫu bút lục 華程偶筆錄, Nhâm Tuất khoá sứ trình thi tập 壬戌課使程詩集, v.v...

 

Sứ hoa tùng vịnh - 使華叢詠

Sứ trình tân truyện - 使程新傳