Đào thơ liễu yếu nước cùng non,
Hãy giữ khăng khăng đạo vợ con.
Ngọc vết chẳng theo lòng thế cạn,
Châu trầm đã cậy bóng trăng tròn.
Biển đề ba chữ vàng còn thắm,
Bia tạc ngàn thu đá chửa mòn.
Trong kẻ nữ nhỉ so có mấy,
Ai chăng ngâm ngợi tấc lòng son.


Lưu tam liệt là ba liệt nữ nhà họ Lưu: hai vợ và một con gái của Lưu Thời Cử quan đời Minh đi đường bị cướp, không chịu ô nhục, đều gieo mình xuống sông tự tử. Có đền ở huyện Chiêu Bình, tỉnh Quảng Tây.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008