Tuyết núi mưa ngàn phún phủ nây,
Trong niềm ngay ngáy thuở đêm chầy.
Ngâm nga một quyển đèn thay nguyệt,
Bát ngát năm canh gió thổi cây.
Tiếng đạc pha sương khoan lại nhặt,
Lòng thơ mượn khúc tỉnh thời say.
Thuyền ai cầm lại bên tai ấy,
Nước chảy non cao mấy kẻ hay.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]