Đường quan dằng dặc bóng chiều buông,
Gió mát xui xe sứ tạm dừng.
Nhân vật phồn hoa xanh núi biếc,
Lâu đài đàn hát vách thêm hương.
Khói hoa lơ lửng lồng cây núi,
Én liệng thung thăng cạnh mái thôn.
Mục tử chẳng nề thu gió lạnh,
Ngược lưng trâu thổi sáo hoàng hôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.