Chín mươi xuân sắc hãy còn dư,
Cây rợp ngăn sương bóng phất phơ.
Sóng rợn duyềnh xanh sông muộn gió,
Mây êm thức biếc núi cùng mưa.
Giăng văng mặt nước vài con én,
Đủng đỉnh bên sông mấy chiếc ngư.
Tài khách ghẹo thêm con mắt khách,
Chuông chiều văng vẳng khói thưa thưa.


Khảo dị:
Chín mươi xuân sắc hãy còn dư,
Cây rợp ngàn Tương bóng phất phơ.
Sóng dợn duềnh xanh sông muốn gió,
Mây êm thức biếc núi hầu mưa.
Dăng văng mặt nước con én,
Đủng đỉnh bên giang mấy chiếc ngư.
Tai khách ghẹo thêm con mắt khách,
Chuông chiền vắng vắng khói thưa thưa.
Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 81, 2007
2. Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008