Anh kiệt thời nao thoả vẫy vùng,
Trăm năm cơ nghiệp lại hưng an.
Lòng trời nếu giúp ngôi nhà Hán,
Lấp Nguỵ, dìm Ngô chẳng khó khăn.

tửu tận tình do tại