Tuy khác cây le vững một cành,
Niềm đan trước đã phó xanh xanh.
Mối Quyền dỗ chẳng đem hai dạ,
Gấm Tháo màng bao rỡ một mình.
Vây cánh chỉ rời cơn hiểm hóc,
Gót đầu chẳng nịnh việc tung hoành.
Ngàn đời hương lửa còn sum họp,
Há những anh hùng thuở chiến tranh.


Tam Nghĩa tức Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, ba người kết nghĩa ở vườn đào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]