02/07/2022 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đền Tam Nghĩa

Tác giả: Nguyễn Tông Quai - 阮宗乖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/05/2020 00:36

 

Tuy khác cây le[1] vững một cành,
Niềm đan[2] trước đã phó[3] xanh xanh[4].
Mối Quyền[5] dỗ chẳng đem hai dạ,
Gấm Tháo[6] màng bao rỡ một mình.
Vây cánh chỉ rời cơn hiểm hóc,
Gót đầu chẳng nịnh việc tung hoành.
Ngàn đời hương lửa còn sum họp,
Há những anh hùng thuở chiến tranh.
Tam Nghĩa tức Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, ba người kết nghĩa ở vườn đào.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Tức song le.
[2] Lòng son.
[3] Giao phó.
[4] Trời xanh.
[5] Lúc Lưu Bị sang Đóng Ngô, Tôn Quyền mưu đem em gái gả cho Lưu Bị để mong làm nhụt chí tung hoành và giữ Lưu ở đấy. Nhưng rốt cuộc, Lưu Bị vẫn không bỏ hai em.
[6] Lúc Quan Vũ thua trận Hạ Bì, Tào Tháo đem vàng bạc gấm vóc, cùng chức tước, danh vọng để dụ Quan Vũ hàng, nhưng Quan Vũ vẫn một mực từ chối, sau Tháo phải để cho Quan Vũ về với Lưu Bị. Ý thơ nói Quan Vũ không muốn một mình vẻ vang mà bỏ anh em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Quai » Đề đền Tam Nghĩa