Bát ngát giang sơn thuở ác tà,
Trên không phơi phới tuyết rây hoa.
Đầu non phấn điểm in màu bạc,
Mặt nước mai trang phẳng dợn là.
Cảnh vật phau phau trăng lẩn bóng,
Lâu đài lôm lốp ngọc giồi da.
Kìa ai dạm được chiều thanh ấy,
Dắng dỏiDương xuân bạch tuyết” ca.


Khảo dị:
Bát ngát giang sơn ác thủa tà,
Trên không phới phới tuyết rây hoa.
Đầu non phấn điểm in màu bạc,
Mặt nước mai trang phẳng dợn là.
Cảnh vật phau phau trăng lẩn bóng,
Lâu đài lốp lốp ngọc giồi da.
Kìa ai dạm được chiều thanh ấy,
Dắng dỏi “Dương xuân” một khúc ca.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]