Bát ngát giang sơn thuở ác tà,
Trên không phơi phới tuyết rây hoa.
Đầu non phấn điểm in màu bạc.
Mặt nước mai trang phẳng dợn là.
Cảnh vật phau phau trăng lẩn bóng,
Lâu đài lôm lốp ngọc giồi da.
Kìa ai dạm được chiều thanh ấy,
Dắng dõi “Dương xuân bạch tuyết ca”.


Đây là một trong 8 bài thơ Nôm Đường luật viết xen lẫn trong tập Sứ trình tân truyện. Tiêu đề có nghĩa là ngắm cảnh trời tuyết.

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 81, 2007