Cây nhà ai bóng tà bảng lảng,
Mái bếp chiều khói thoảng bay hơi.
Bến sông ồn tiếng nói cười,
Chợ tan, nón dép người người về qua.