Từng đoàn binh mã phía đông vườn,
Tảng sáng xe vua tới cửa cung.
Áo gấm đại thần đeo chuỗi hạt,
Yên vàng thiên tử nắm dây cương.
Ân cần vua hỏi, tình sâu nặng,
Cặn kẽ xuân quan, ý mặn nồng.
Xe ngự đi qua, đưa mắt ngắm,
Cỏ cây mây khói ngút ngàn trông.

tửu tận tình do tại