Thần tiên khó học lắm thay!
Những ai học được đã bay đi liền.
Cõi tiên thêm một người tiên,
Sao bằng thêm một người hiền nhân gian.