Bắc minh sồ vũ ngẫu lục (Ghi chép ngẫu hứng về cánh chim non bay sang chơi biển Bắc) của danh nhân Phạm Hy Lượng bao gồm 205 bài thơ làm trong thời gian đi sứ nhà Thanh năm 1862, phần lớn là thơ thù tặng, cảm hoài, vịnh cảnh.

 

 1. Bạch Hà dịch trung thu
  1
 2. Bệnh trung khổ vũ
  1
 3. Chiêu Đức đài phú biệt bạn tống Tần Dung đài tư mã
  1
 4. Chu trung nguyên đán thứ Thiếu Tô vận
  1
 5. Dần dạ thuyên hành
  1
 6. Dịch thuỷ Thu Phong đình
  1
 7. Dư phu hành
  1
 8. Đáo tỉnh hậu, phát hồi chiếp
  1
 9. Đăng Hoàng Hạc lâu
  2
 10. Đặng Lặc đường thứ Dung Đài vận
  1
 11. Đăng Nhạc Dương lâu
  1
 12. Đề hội đồng công quán
  1
 13. Đề Minh Ninh tân văn biên sự cảm tác
  1
 14. Độ Chương hà cảm tác
  1
 15. Giản Triều Tiên Lý Cúc Nhân
  1
 16. Giang vũ
  1
 17. Hán Xuyên dạ diểu
  1
 18. Hành Sơn chu thứ hồi vãn cách
  1
 19. Hành Sơn hạ diểu
  1
 20. Hoa kiều dạ bộ
  1
 21. Hồi xa hạng
  1
 22. Khẩu chiếm tặng Cúc Nhân
  1
 23. Kinh Môn chu trung
  1
 24. Kỳ Dương tân thứ kiến nguyệt
  1
 25. Lư Câu kiều tiểu yết
  1
 26. Miến Dương liên bạc phong tuyết đại tác
  1
 27. Nam Dương hoài thảo lư di tích
  1
 28. Ngô Chu thắng lãm
  1
 29. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 1
  1
 30. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 2
  1
 31. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 3
  1
 32. Ngũ Hiểm than
  1
 33. Nguyên đán tựu đạo
  1
 34. Phàn Thành di chu thứ bạn tống Viên Liêm Châu vận
  1
 35. Phi sương
  1
 36. Phỏng Tử Hậu di tích
  1
 37. Quá quan hỷ phú
  1
 38. Quế Lâm hồi trình thư hoài
  1
 39. Tam Tương tạp vịnh kỳ 1
  1
 40. Tam Tương tạp vịnh kỳ 2
  1
 41. Tam Tương tạp vịnh kỳ 3
  1
 42. Tam Tương tạp vịnh kỳ 4
  1
 43. Tam Tương tạp vịnh kỳ 5
  1
 44. Tầm giang đối nguyệt
  1
 45. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 1
  1
 46. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 2
  1
 47. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 3
  1
 48. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 4
  1
 49. Tiểu bạc
  1
 50. Tòng Trăn Vĩ cải lộ
  1
 51. Triệu Châu tiên kiều kỳ 1
  1
 52. Triệu Châu tiên kiều kỳ 2
  1
 53. Triệu Châu tiên kiều kỳ 3
  1
 54. Triệu Châu tiên kiều kỳ 4
  1
 55. Trú phòng lậu thấp hí trình đồng sự nhị hữu
  1
 56. Truỵ dư hý ca
  1
 57. Trực Lệ trở vũ
  1
 58. Tử Lộ vấn tân xứ
  1
 59. Tương Âm giang thứ vãn diểu
  1
 60. Tương Ly chu trung vịnh hoài
  1
 61. Ung Châu giang hành
  1
 62. Văn chung
  1
 63. Văn lân chu xướng khúc
  1
 64. Vĩnh Tế kiều
  1
 65. Xích Bích hoài cổ
  2
 66. Yết Nhạc vương từ
  1
 67. Phụng mệnh tiến cận lưu giản đô thành chư hữu
  2
 68. Tây Hồ khúc yến thứ Thiếu Tô niên huynh nguyên vận
  2
 69. Hà Thành phú biệt
  3
 70. Xuất môn khẩu chiếm tẩu ký thân hữu
  3
 71. Bắc Ninh phiên đài, đốc vận, thú, doãn chư quân tương tống chí giới thủ, phú giản
  2
 72. Lạp vọng lập xuân thị nhật đăng chu, hồi ức khứ niên, sứ bộ dĩ thị nhật xả trang, nhân phú
  1