Bắc minh sồ vũ ngẫu lục (Ngẫu nhiên ghi lại về cánh chim non bay sang chơi biển Bắc) của danh nhân Phạm Hy Lượng bao gồm 205 bài thơ làm trong thời gian đi sứ nhà Thanh năm 1862, phần lớn là thơ thù tặng, cảm hoài, vịnh cảnh.