宿許州城,追憶曹瞞故事

許都遺跡邈無聞,
窺鼎當初挾故君。
禪代暗貽曹世子,
墓銜虛托漢將軍。
姦雄鬼術污青簡,
盧井秋容照碧雲。
銅雀舊遊堙沒盡,
荒原誰復訪疑墳。

 

Túc Hứa Châu thành, truy ức Tào Man cố sự

Hứa Đô di tích mạc vô văn,
Khuy đỉnh đương sơ hiệp cố quân.
Thiện đại ám di Tào thế tử,
Mộ hàm hư thác Hán tướng quân.
Gian hùng quỷ thuật ô thanh giản,
Lư tỉnh thu dung chiếu bích vân.
Đồng Tước cựu du nhân một tận,
Hoang nguyên thuỳ phục phỏng nghi phần.

 

Dịch nghĩa

Di tích Hứa Đô mờ mịt không còn nghe nói,
Đương thời dựa vào vua cũ để dòm ngó vạc báu.
Thay thế ngôi vua ngầm truyền lại cho thế tử họ Tào,
Chức đề ở phần mộ vờ mượn tiếng tướng quân nhà Hán.
Thuật ma quỷ của kẻ gian hùng làm ô uế sử xanh,
Dáng mùa thu ở lại lư tỉnh chiếu lên mây biếc.
Đồng Tước chỗ dạo chơi cũ đã mai một,
Nào ai hỏi nghi phần trên cao nguyên hoang vắng.


Nguyên chú: “Hứa Châu tức Hứa Đô đời Đông Hán”.

Tào Man tức Tào Tháo, người thời Đông Hán.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]