Quá Ô Man than

Đào thôn Trà Lĩnh địch tài lan
Nhất trạo tiền lâm Ngũ Hiểm than
Vạn đoạn nham ngao hoành thiết cự
Thiên trùng viên phất chướng giang quan
Ky thần phục nghĩa nhàn song hứng
Chu tử nghênh lưu thích bán can
Uy vũ luân cao khung nhưỡng tại
Ổn linh tiểu sứ kiện sinh hoàn

 

Dịch nghĩa

Tiếng sáo trên núi Trà Lĩnh ở thôn Đào vừa dứt
Thuyền ta khua chèo tiến trước vào bãi Ngũ Hiểm
Ghềnh đá muôn đoạn nhô ra như những chiếc cưa bằng sắt
Sóng trào nghìn lớp che khuất cửa ải bên sông
Bề tôi vâng mệnh đi xa nhân lúc nhàn rỗi có vài cảm hứng
Phu thuyền đón dòng nước cắm một nửa con sào
Uy vũ được hun đúc trời đất vẫn còn đó
Phù hộ cho tiểu sứ này được bình yên trở về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Sáo vang Trà Lĩnh núi thôn Đào
Ngũ Hiểm thuyền ta tiến trước vào
Ghềnh đá nhô ra cưa vút nhọn
Cửa sông che khuất sóng dâng trào
Vâng lời tiểu sứ đề dăm chữ
Đón nước phu thuyền cắm nửa sào
Uy vũ đất trời còn đó cả
Xin cho phái bộ trở về mau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáo vang Trà Lĩnh ở thôn Đào,
Ngũ Hiểm thuyền ta bãi tiến vào.
Ghềnh đá nhấp nhô như kéo sắt,
Bên sông quan ải khuất triều trào.
Bề tôi vâng mệnh vài thi hứng,
Đón nước phu thuyền cắm nửa sào.
Uy vũ đất trời còn chốn đó,
Mong bình yên tiểu sứ về trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Trà Lĩnh, thôn Đào, tiếng sáo tan,
Thuyền vào Ngũ Hiểm trước tiên, đoàn.
Đá nhô muôn mỏm thành cưa sắt,
Sóng vỗ nghìn cơn lấp giang quan.
Tiểu sứ nhân nhàn vài cảm hứng,
Phu thuyền đón nước nửa tầm can.
Thiên nhiên sức mạnh còn nguyên đó
Phù hộ cho ngày trở lại, an!


20/10/2022. Giang quan-cửa sông, nửa tầm can: khoảng một nửa con sào, an: bình yên.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời