Tập thơ gồm những bài do tác giả làm trong thời gian đi sứ Trung Quốc.

 

 1. Bạc Đông Tân dịch dạ văn thôn kê tự cảm
  3
 2. Biệt cựu thuyền chủ tính Đường
  3
 3. Chu bạc Nam Ninh thành, đạo quan khố cấm hành tuỳ bất đắc tùng bộ, nhân ức quân thân, cảm tác
  4
 4. Chu thứ Hoàng Châu Vương Chính đường xuất chỉ cầu thi tức khắc tặng chi
  3
 5. Cửu thứ Ninh thành dư cảnh
  2
 6. Du Trường Sinh am
  3
 7. Dương sóc đồ trung nhân Mộ chính đường thứ vận tiền thi kiêm tặng thượng phẩm phiến nhất bả nhưng phục thứ tiền vận tạ tha
  3
 8. Đại Quách khuê phụ tiễn Quách bạn thướng Yên Kinh
  3
 9. Đáp hữu doanh Chu Đại Tổng trấn quan yến tiếp
  2
 10. Đáp Tả Giang Đạo tẩy yến tiếp tùng du Viên Khâu Cực lạc
  2
 11. Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 1
  2
 12. Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 2
  2
 13. Đăng Hoài Ninh tháp mạn đề
  2
 14. Đề Bình Lạc Ân Sơn đình
  3
 15. Đề Độc Tú tự
  3
 16. Đề Động Đình hồ
  3
 17. Đề Hoà Quang tự
  3
 18. Đề Nam Nhạc Hành Sơn
  3
 19. Đề Ngô Khê kính thạch
  3
 20. Đề Nguỵ Vũ Đồng Tước đài
  2
 21. Đề Quan Đế miếu
  3
 22. Đề Quân Sơn
  3
 23. Đề Thuấn Sơn
  4
 24. Đề Tỉ Can miếu
  2
 25. Đề Tiểu Cô sơn
  2
 26. Đề Tiêu Tương hợp lưu xứ
  2
 27. Đề Tượng Tị sơn
  3
 28. Đề Yên Tử ky
  3
 29. Đoan ngọ tiết đề
  2
 30. Độ Nhị hà khiển đề
  12
 31. Động Đình hồ hoài cổ
  3
 32. Hạ Minh Giang thuyền
  4
 33. Hạ Trần Phủ Viện nhị tử nhập Hàn lâm
  3
 34. Hoạ lại bộ tôn đài Bán Tiên nham vận
  2
 35. Hồi tưởng độ Nhị hà nhật, nhân tác
  7
 36. Kim Lăng hoài cổ
  3
 37. Mộ bạc Tương Tư châu nhân cảm đề
  2
 38. Nam Ninh hoán thuyền thích ngộ thiên tệ bất ninh thả chu phu loạn trạo toạ ngoạ nguy khốn nhân cảm tác
  2
 39. Ngộ Chiết Giang Vương tú tài tựu thuyền giảng thoại, tặng ngã phù đào hoạ nhất đoan tịnh thi nhất tuyệt nhân đáp tha vận
  2
 40. Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng
  7
 41. Ngũ nguyệt thập cửu nhật ngộ Diên Thọ tiết dạ ức ỷ bổng độc toạ nhân đề
  2
 42. Nhân Chung Doãn vấn cập Đặng Thiếu phó tôn đài nhân đại khoa danh đạo thúc quật tác
  2
 43. Nhân Ngô Châu thủ Lý Chính đường xuất đề phú đoan ngọ bì ân vinh cầu thi ư bồi thần quan tức chiêm thành tống tha
  1
 44. Phỏng thi hoạ Thanh khách Đào Văn Độ
  3
 45. Quá Bán Tiên nham
  3
 46. Quá Bình Lạc thành
  2
 47. Quá Đằng huyện
  3
 48. Quá Giang Tây tỉnh Cửu Giang thành
  2
 49. Quá Hán Dương đề Hán Khẩu phố
  2
 50. Quá Hành Châu thành
  2
 51. Quá Hoàng Châu thành đề Đông Pha tiên sinh từ
  2
 52. Quá Hoành Châu
  2
 53. Quá Kỳ Dương đề Ngô Khê
  3
 54. Quá Lã Côi dịch
  6
 55. Quá Nam Kinh đề Báo Ân tháp
  2
 56. Quá Ngô Châu thành
  2
 57. Quá Ngũ Hiểm than toàn hoạch ninh khánh cánh độc bản vận
  2
 58. Quá Nhạc Châu thành
  4
 59. Quá Ô Man đề Phục Ba miếu
  2
 60. Quá Ô Man than
  2
 61. Quá Ô Man tư quốc cảm tác
  2
 62. Quá quan thượng
  3
 63. Quá Quế Bình huyện nhân Chung Doãn xuất phiến cầu thi toại đề
  2
 64. Quá Quế Lâm thành
  2
 65. Quá Quý huyện
  3
 66. Quá Tầm Châu phủ
  2
 67. Quá Thái Bình thành
  4
 68. Quá Thành Đoàn
  3
 69. Quá Trường Sa thành
  2
 70. Quá Tương Âm huyện đề Thanh Thảo hồ
  2
 71. Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề
  3
 72. Quá Vĩnh Châu thành
  2
 73. Quá Vĩnh Thuần huyện
  3
 74. Quá Vu Hồ huyện đề vọng phu cơ
  2
 75. Quá Vũ Xương thành đề Hoàng Hạc lâu
  4
 76. Quá Yên Dũng huyện Yên Ninh tự
  5
 77. Quan Âm các đề tự cảnh
  2
 78. Quân Sơn hiểu vọng
  2
 79. Tặng bản quốc hoà thượng trụ Tân Ninh giang biên tự
  3
 80. Tặng Bình Lạc phủ Mộ chính đường
  2
 81. Tặng Cẩm Phường Đại Thuận điếm khách
  2
 82. Tặng Hán Khẩu Bao dật nhân dạ đạo tha lư nhân tác
  2
 83. Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 1
  3
 84. Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 2
  2
 85. Tặng Nam Hải khán mệnh khách nhân, nhân tha tống phiến tịnh thi
  2
 86. Tặng Ngô Châu tú tài Mã Ái Vân
  2
 87. Tặng Quách bạn hoàn kỳ 1
  2
 88. Tặng Quách bạn hoàn kỳ 2
  2
 89. Thái Bình tham tướng thiết yến, đương tịch sách ngâm, tức ứng khâu vân
  2
 90. Thanh Thảo hồ tịch vọng
  2
 91. Thất nguyệt thất thập nhật ngộ mẫu thân kỵ nhật cảm tác
  5
 92. Thị nhật vãn thiên chu thứ Quế Hoa Đường đường hoạ thái bộc tôn đài vận
  2
 93. Tiễn Lư y sinh hồi An Nhân quận
  2
 94. Ức nhũ mẫu, ký dữ đồng niên Thái bộc Tông Đài
  3
 95. Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thượng kỳ 1
  3
 96. Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thượng kỳ 2
  3
 97. Vãn phỏng Nam Kinh cổ thành
  4