Tập thơ gồm những bài do tác giả làm trong thời gian đi sứ Trung Quốc.

 

 1. Độ Nhị hà khiển đề
  12
 2. Quá Lã Côi dịch
  6
 3. Quá Yên Dũng huyện Yên Ninh tự
  5
 4. Hồi tưởng độ Nhị hà nhật, nhân tác
  7
 5. Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng
  7
 6. Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 1
  3
 7. Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 2
  3
 8. Ức nhũ mẫu, ký dữ đồng niên Thái bộc Tôn Đài
  3
 9. Quá Thành Đoàn
  3
 10. Quá quan thượng
  3
 11. Hạ Minh Giang thuyền
  4
 12. Quá Thái Bình thành
  4
 13. Thái Bình tham tướng thiết yến, đương tịch sách ngâm, tức ứng khâu vân
  2
 14. Tặng bản quốc hoà thượng trụ Tân Ninh giang biên tự
  3
 15. Chu bạc Nam Ninh thành, đạo quan khố cấm hành tuỳ bất đắc tùng bộ, nhân ức quân thân, cảm tác
  4
 16. Đáp hữu doanh Chu Đại Tổng trấn quan yến tiếp
  2
 17. Đáp Tả Giang Đạo tẩy yến tiếp tùng du Viên Khâu Cực lạc
  2
 18. Cửu thứ Ninh thành dư cảnh
  2
 19. Nam Ninh hoán thuyền thích ngộ thiên tệ bất ninh thả chu phu loạn trạo toạ ngoạ nguy khốn nhân cảm tác
  2
 20. Tặng Nam Hải khán mệnh khách nhân, nhân tha tống phiến tịnh thi
  2
 21. Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 1
  2
 22. Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 2
  2
 23. Đại Quách khuê phụ tiễn Quách bạn thướng Yên Kinh
  3
 24. Tặng Quách bạn hoàn kỳ 1
  2
 25. Tặng Quách bạn hoàn kỳ 2
  2
 26. Quá Ô Man đề Phục Ba miếu
  2
 27. Quá Ô Man than
  3
 28. Quá Ô Man tư quốc cảm tác
  2
 29. Quá Ngũ Hiểm than toàn hoạch ninh khánh cánh độc bản vận
  2
 30. Quá Vĩnh Thuần huyện
  3
 31. Quá Hoành Châu
  2
 32. Quá Bán Tiên nham
  3
 33. Hoạ lại bộ tôn đài Bán Tiên nham vận
  2
 34. Bạc Đông Tân dịch dạ văn thôn kê tự cảm
  3
 35. Quá Quý huyện
  3
 36. Quá Tầm Châu phủ
  2
 37. Quá Quế Bình huyện nhân Chung Doãn xuất phiến cầu thi toại đề
  2
 38. Nhân Chung Doãn vấn cập Đặng Thiếu phó tôn đài nhân đại khoa danh đạo thúc quật tác
  2
 39. Mộ bạc Tương Tư châu nhân cảm đề
  2
 40. Quá Đằng huyện
  3
 41. Quá Ngô Châu thành
  2
 42. Đoan ngọ tiết đề
  2
 43. Nhân Ngô Châu thủ Lý Chính đường xuất đề phú đoan ngọ bì ân vinh cầu thi ư bồi thần quan tức chiêm thành tống tha
  1
 44. Đề Quan Đế miếu
  3
 45. Quan Âm các đề tự cảnh
  2
 46. Tặng Ngô Châu tú tài Mã Ái Vân
  3
 47. Ngũ nguyệt thập cửu nhật ngộ Diên Thọ tiết dạ ức ỷ bổng độc toạ nhân đề
  2
 48. Thị nhật vãn thiên chu thứ Quế Hoa Đường đường hoạ thái bộc tôn đài vận
  2
 49. Quá Bình Lạc thành
  2
 50. Tặng Bình Lạc phủ Mộ chính đường
  2
 51. Dương sóc đồ trung nhân Mộ chính đường thứ vận tiền thi kiêm tặng thượng phẩm phiến nhất bả nhưng phục thứ tiền vận tạ tha
  3
 52. Đề Bình Lạc Ân Sơn đình
  3
 53. Quá Quế Lâm thành
  2
 54. Đề Tượng Tị sơn
  3
 55. Đề Thuấn Sơn
  4
 56. Đề Độc Tú tự
  3
 57. Hạ Trần Phủ Viện nhị tử nhập Hàn lâm
  3
 58. Đề Tỉ Can miếu
  2
 59. Đề Nguỵ Vũ Đồng Tước đài
  2
 60. Quá Kỳ Dương đề Ngô Khê
  3
 61. Đề Ngô Khê kính thạch
  3
 62. Quá Vĩnh Châu thành
  2
 63. Đề Tiêu Tương hợp lưu xứ
  2
 64. Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề
  4
 65. Biệt cựu thuyền chủ tính Đường
  3
 66. Quá Trường Sa thành
  2
 67. Thất nguyệt thất thập nhật ngộ mẫu thân kỵ nhật cảm tác
  6
 68. Quá Hành Châu thành
  2
 69. Đề Nam Nhạc Hành Sơn
  3
 70. Đề Hoà Quang tự
  3
 71. Tiễn Lư y sinh hồi An Nhân quận
  2
 72. Quá Tương Âm huyện đề Thanh Thảo hồ
  2
 73. Thanh Thảo hồ tịch vọng
  2
 74. Đề Động Đình hồ
  3
 75. Động Đình hồ hoài cổ
  3
 76. Đề Quân Sơn
  3
 77. Quân Sơn hiểu vọng
  2
 78. Quá Nhạc Châu thành
  4
 79. Quá Vũ Xương thành đề Hoàng Hạc lâu
  4
 80. Quá Hán Dương đề Hán Khẩu phố
  2
 81. Tặng Hán Khẩu Bao dật nhân dạ đạo tha lư nhân tác
  2
 82. Chu thứ Hoàng Châu Vương Chính đường xuất chỉ cầu thi tức khắc tặng chi
  3
 83. Quá Hoàng Châu thành đề Đông Pha tiên sinh từ
  2
 84. Quá Giang Tây tỉnh Cửu Giang thành
  2
 85. Đề Tiểu Cô sơn
  2
 86. Đăng Hoài Ninh tháp mạn đề
  2
 87. Quá Vu Hồ huyện đề vọng phu cơ
  2
 88. Ngộ Chiết Giang Vương tú tài tựu thuyền giảng thoại, tặng ngã phù đào hoạ nhất đoan tịnh thi nhất tuyệt nhân đáp tha vận
  2
 89. Quá Nam Kinh đề Báo Ân tháp
  2
 90. Tặng Cẩm Phường Đại Thuận điếm khách
  2
 91. Du Trường Sinh am
  3
 92. Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 1
  3
 93. Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 2
  2
 94. Phỏng thi hoạ Thanh khách Đào Văn Độ
  3
 95. Đề Yên Tử ky
  3
 96. Kim Lăng hoài cổ
  3
 97. Vãn phỏng Nam Kinh cổ thành
  4