Bãi Anh Vũ phía nam lầu,
Tiêu sơ cảnh khói nhập vào dòng xanh.
Hõm sâu ấm giấc xuân lành,
Hương thừa đậu đỏ mổ nhanh thu chiều.
Lao tâm Nguỵ Vũ nhục đeo,
Chính Bình tài lớn hợp sao với đời.
Dừng bè nói nhỏ cùng người,
Ngư Dương đừng đánh, ngậm ngùi cỏ cây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.