Mây núi bay ra mưa thấm khắp,
Rồng thần chưa dậy, dấu xa lắc,
Ai cũng ở ẩn, ai giúp đời?
Bạn bè biết đâu tìm tăm hơi!