Đây là tập thơ được Ngô Thì Nhậm sáng tác khi làm chánh sứ sang nhà Thanh cầu phong cho vua Quang Toản vào mùa xuân năm Quý Sửu 1793. Theo lời tựa của tác giả, ông khởi hành ngày 20 tháng 2, ngày 27 qua ải Nam Quan, tới tháng 8 năm ấy trở về nước.

 

 1. Lạng Sơn đạo trung kỳ 1
  2
 2. Lạng Sơn đạo trung kỳ 2
  2
 3. Đăng Mẫu Tử sơn
  1
 4. Quá quan lưu tặng Phan ngự sử, Vũ công bộ, Ngô hiệp trấn kỳ 1
  2
 5. Quá quan lưu tặng Phan ngự sử, Vũ công bộ, Ngô hiệp trấn kỳ 2
 6. Thụ Hàng thành
  3
 7. Ninh Minh giang ký kiến
  1
 8. Trường đoản cú ngâm
  1
 9. Thư thị bạn tống Lý Hiến Kiều
 10. Lệ giang nhàn vịnh
  2
 11. Lệ giang vãn diểu
  2
 12. Thái Bình nhàn vịnh
  2
 13. Tân Ninh ký kiến
  1
 14. Sa châu
  1
 15. Phục Ba miếu
 16. Nam Ninh ký kiến
  1
 17. Dạ hành
  1
 18. Thuỷ thanh
  2
 19. Nghi Cửu Nghi
  1
 20. Quan “Dị thuyết phản Đường” truyện
  1
 21. Lạc Dung đạo trung
  1
 22. Vũ hành
  1
 23. Sơn hành
  1
 24. Quế Lâm tỉnh thành
  1
 25. Ngôn hoài
  4
 26. Ngẫu ngâm
  1
 27. Hàn than đãi phiếm kỳ 1
  1
 28. Hàn than đãi phiếm kỳ 2
 29. Toàn Châu ký kiến
  1
 30. Tương giang chu thứ
  2
 31. Ly giang thu phiếm
  1
 32. Vĩnh Châu dạ phát
  1
 33. Vạn Tùng sơn
  3
 34. Dạ độ Hùng Bi lĩnh
  1
 35. Hành Dương nhàn thuật
  1
 36. Gia Cát Vũ Hầu miếu
  2
 37. Phân Mao lĩnh
  1
 38. Quá Trường Sa ức Giả Nghị
  3
 39. Tương giang hiểu phát
  1
 40. Quá Tương Âm
 41. Tương Âm dịch đình dạ túc
 42. Phú tứ nguyệt sơn hoa
  1
 43. Tương Âm dạ phát
  1
 44. Điếu Sở Tam Lư đại phu
  1
 45. Ba Lăng đạo trung
  2
 46. Quá Tống trạng nguyên Phùng Kinh cố trạch
  1
 47. Sơn pha quy mã
  2
 48. Chu trung vọng Hoàng Hạc lâu
  2
 49. Quá Tử Cống từ
  1
 50. Liễu mạch
  1
 51. Quá Yển Thành ức Nhạc Vũ Mục
 52. Quan Âu Dương công thần đạo
  1
 53. Hạo Thành
  2
 54. Lực tật thư hoài
  3
 55. Khẩn hành thuỵ nan
  3
 56. Khẩn hành thực nan
  1
 57. Yên Sơn
  2
 58. Kinh đường tễ nhật
  8
 59. Hành cung tống giá
  1
 60. Viên Minh viên
  2
 61. Hồi trình hỷ phú
  2
 62. Bệnh thuật
  2

Ngộ tập