殷太師比干之墓

不堪顛倒視衰商,
忠節昭回日月光。
狂遁更誰憂故國,
規箴何敢負時王。
人仁心竅非戕虐,
方霸衣戎且晦藏。
六七聖賢遺跡渺,
壟頭孤塢小碑香。

 

Ân thái sư Tỉ Can chi mộ

Bất kham điên đảo thị suy Thương,
Trung tiết chiêu hồi nhật nguyệt quang.
Cuồng, độn cánh thuỳ ưu cố quốc,
Qui châm hà cảm phụ thời vương.
Nhân nhân tâm khiếu phi tường ngược,
Phương bá y nhung thả hối tàng.
Lục thất thánh hiền di tích diểu,
Lũng đầu cô ổ tiểu bi hương.


Tỉ Can là trung thần của chúa Trụ, nhưng chúa Trụ vô đạo đã giết ông (vì ông cán gián y) mổ tim để xem “tim thánh nhân có 7 lỗ” thật hay không?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ngôi Ân chẳng nỡ thấy suy đồi,
Tiết sáng lòng trung nhật nguyệt soi.
Cuồng ẩn lấy ai lo đất nước,
Can ngăn há phụ nghĩa vua tôi.
Người nhân tâm khảm chưa tàn hại,
Phương bá binh nhung hẳn xếp vùi.
Di tích thánh hiền xưa bặt vắng,
Bia thơm xóm quạnh vẫn không phai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngôi Ân nỡ để suy đồi,
Tiết trong nhật nguyệt soi đời lòng trung.
Ẩn cuồng lo nước ai cùng,
Can ngăn há phụ nghĩa, lòng vua tôi.
Người nhân tâm chửa tàn phai,
Binh nhung bá chủ phương Tây giấu vùi.
Hiền xưa di tích vắng rồi,
Bia thơm xóm quạnh còn lời không phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời