Hoàng hoa đồ phả gồm 115 bài thơ và 2 bài phú (được chép trong tập Kim mã hành dư). Tuy nhiên, một dị bản có tên Yên Đài thu vịnh chép thơ đi sứ của một số tác giả Phan Huy Ích (đi sứ năm 1790), Ngô Thì Nhậm (đi sứ năm 1793), đã chép lẫn 58 bài thơ, trong đó có 28 bài tứ tuyệt vịnh cảnh thu ở Yên Kinh. Tác giả các bài thơ này chưa rõ là ai, chỉ riêng các bài thơ vịnh cảnh thu ở Yên Kinh được xác định là một người trong sứ đoàn của Phan Huy Ích đã thù ứng cùng hai người khác là Đoàn Nguyễn Tuấn và Bùi Ứng Thằng, các bài thơ còn lại cũng không rõ của cùng tác giả hay không. Thông tin chi tiết hơn xem phần giới thiệu Hoàng hoa đồ phả trong Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III, NXB Khoa học xã hội, 2005).

Các bài thơ chép nhầm này được tạm xếp trong mục riêng ở đây chờ xác minh được tác giả.