Trung thu

Thị niên khứ tuế trung thu nguyệt,
Nhiệt Thuỷ, Minh Viên, vạn lí nhân.
Nga tỉ ngọc nhan toàn tự cựu,
Sứ Hoa ban mấn hựu thiêm tân.
Thời quang cường bán tuỳ kim dạ,
Khách huống thiên đa lão thử thân.
Tưởng đắc gia hương hoan tịch thượng.
Cử tôn dao vị chúc hồi nhân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thu trước, thu nay, trăng mấy độ,
Vườn Minh, sông Nhiệt, khách ngàn khơi.
Ả Hằng mặt ngọc nguyên như cũ,
Đầu sứ hoa râm trắng nữa rồi!
Thu tiết đêm nay hơn nửa hết,
Tha hương thân khách chóng già thôi!
Quê nhà tưởng tượng đang nâng chén,
Chúc sứ xa về giữa tiệc vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng thu mấy độ trước, nay,
Vườn Minh, sông Nhiệt, khách rày ngàn khơi.
Ả Hằng mặt ngọc cựu thời,
Hoa râm đầu sứ trắng rồi cả cây.
Tiết thu hơn nửa đêm nay,
Tha hương thân khách già ngày chóng thôi
Quê nhà tưởng tượng tửu bôi,
Xa về chúc sứ tiệc vui quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời