Thu nguyệt

Sầu bả hồ tôn thác vãn soang (song),
Nhất luân quế phách ảnh thiên giang,
Khách hoài dục phóng Lư Câu bộ,
Hà xứ nhàn lâu địch sổ xoang.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Chén rượu chiều tà chuốc dưới song,
Một vành bóng quế ánh nghìn sông.
Thưởng trăng rắp dạo cầu Lư nọ.
Hồi sáo lầu ai luống não lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới song chén rượu chiều tà,
Một vành bóng quế ánh loà nghìn sông.
Dạo cầu Lư nọ thưởng trăng.
Lầu ai hồi sáo não lòng khách du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều tà chén rượu bên song
Một vành bóng quế nghìn sông sáng ngời
Cầu Lư khách dạo gót chơi
Lầu cao thổi sáo bồi hồi lòng ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời