Kinh Cát Thuỷ huyện vấn Văn thừa tướng

Địa xuất danh hiền xưng Cát Thuỷ,
Thiên tương chính khí dục Văn San (sơn).
Trạng nguyên, tể tướng, cương thường trọng,
Hoằng Phạm, Toa Đô, sự thế nan.
Thanh hãn bất phương lưu nghĩa liệt,
Hoàng quan phi cẩu nguyện an nhàn.
Cô trung chiêu yết kiền khôn cửu,
Ba lãng trung nhân nhất nản nhân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Đất nức danh hiền dòng Cát Thủy,
Trời hun chính khí đỉnh Văn Sơn.
Trạng nguyên, tể tướng, thân bao trọng,
Hoằng Phạm, Tao đô, sự khó toan.
Thẻ trúc đáng lưu gương nghĩa liệt,
Mũ vàng đâu chịu cảnh an nhàn!
Cô trung một dạ soi trời đất,
Hổ kể bôn xu thói thế gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng sông Cát nức danh hiền,
Trời hun chính khí ở miền Văn Sơn.
Tao Đô, Hoằng Phạm, khó toan.
Trạng nguyên, tể tướng, thân còn trọng đâu?
Gương son nghĩa liệt trúc lưu,
Mũ vàng đâu chịu cảnh hưu an nhàn!
Cô trung một dạ trời ban,
Thẹn thay xu nịnh thế gian chê cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời