Hà Nam đạo trung

Thản đãng giao nguyên quải thự hà,
Lâm thanh phụ tứ cấp khu xa.
Mạch điền hạ thục phô hoàng tuệ,
Liễu lộ phong cao quyển bạch sa.
Cổ tục dĩ di tang bộc mĩ,
Nhân văn bất tỉ Việt, Kinh hoa.
Tuân tư sảo quán trung châu cảnh,
Trú vĩnh, bằng hiên thiếu tứ hà.


Hà Nam: tỉnh ở phía nam sông Hoàng Hà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Ráng mai treo giữa đồng bằng,
Rầm rầm ngựa kéo, xe băng dặm đường.
Lúa hè chín trĩu bông vàng,
Gió tung cát trắng giữa hàng liễu cao.
Thói xưa dâu bộc đâu nào ?
Xem chừng văn vẻ kém màu Việt, Kinh.
Trung châu quen cảnh, quen tình,
Tựa xe, đằng đẵng, sứ nhìn phương xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Treo ráng buổi mai giữa ruộng bằng,
Kéo nhanh ngựa dặm đường xe băng.
Phô vàng lúa hạ oằn bông chín,
Cát trắng gió tung cao liễu hàng.
Thói cũ đâu trên dâu trong bộc?
Xem màu Kinh Việt kém về văn.
Quen tình quen cảnh trung châu ấy,
Đằng đẵng tựa xe nhìn cánh bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời