Trần Phu 陳孚 (1259-1309) tự Cương Trung 剛中, hiệu Hốt Trai 笏齋, người huyện Lam Hải, lộ Thai Châu (nay thuộc Chiết Giang), năm Chí Nguyên thứ 22 (1285) giữ chức Thượng sái thư viện sơn trưởng, năm thứ 29 (1292) làm Ngũ phẩm phó sứ, theo Lương Túc 梁肅 đi sứ An Nam, sau làm Kiến Đức lộ tổng quản, Hàn lâm thị chế, Quốc sử viện biên tu. Tác phẩm có Quan quang cảo 觀光稿, Giao Châu cảo 交州稿, Ngọc đường cảo 玉堂稿, An Nam kỷ sự 安南紀事.