Vua giống Nghiêu đức lớn,
Sông núi một trời chung.
Chiếu thư đi vạn dặm,
Đồng trụ cũng ngàn năm.
Dân bái trước ngựa sứ,
Chân mây sáng cờ hồng.
Không cậy tới thuyền chiến,
Múa thuẩn quạt vẫn xong.

tửu tận tình do tại