Tháng chín ra khỏi Kế Môn,
Y cừu mát, gió thổi dồn tuyết bay.
Tháng giêng đến Giao Chỉ ngay,
Đốt trời ngày đỏ mình đầy mồ hôi.
Chân mây góc biển xa xôi,
Theo chân ngựa mỏi, ngày trôi qua dần.
Tơ bay vạn dặm trời nâng,
Bồng bềnh phiêu dạt đoạ thân xứ nào.
Đêm ngắm trời, ý nao nao,
Thân phương nam, dạ cồn cào bắc cung.
Thánh hoàng phúc lớn không cùng,
Đồ Sơn sớm thấy thưởng công ngọc vàng.

tửu tận tình do tại