Tì bà xưa người Tư Mã hát,
Có nhiều không lưu lạc góc trời.
Hôm nay nếu xuống Giang Châu,
Áo xanh chắc đẫm lệ sầu nhiều hơn.
Nghĩ Việt Nam mẹ hờn tóc trắng,
Gửi thân chiều Yên Bắc vợ đau.
Mưa dai sương chướng Giao Châu,
Ba nơi thương nhớ về đâu mộng hồn.

tửu tận tình do tại