Chuỳ đập vào xe dũng cảm thay
Tổ Long cơ nghiệp đã lung lay
Ngoài người kim loại mười hai ấy
Sắt ở trong dân vẫn cứ đầy

tửu tận tình do tại