Tình cờ trai trẻ lãnh tua thêu,
Dạt xuống Nam Châu một cọng hều.
Muôn dặm Thượng Lâm cành nhạn khuất,
Ba canh Hàm Cốc tiếng gà kêu.
Trong ngời giáo sắt đau tim thắm,
Giữa rộn trống đồng bạc tóc tiêu.
Phúc lắm thân về còn khoẻ mạnh,
Hồn kinh mỗi độ giấc qua khều.

tửu tận tình do tại