Kiếm báu phù vàng bỡn kiếp nay,
Bá Lăng thủa đó tướng quân đây.
Trước giường Liêu sớ còn chưa cất,
Đáy túi Thục văn vẫn chẳng bày.
Bảy chục mẹ cha đôi mái tuyết,
Tám ngàn lối khách một roi mây.
Khi nao thuyền lại về sông khói,
Nhàn ngắm cát âu rũ độc này.

tửu tận tình do tại