Ngựa xuôi nam xuống Bảo Đài,
Giao Châu tháng một trái mai xanh rồi.
Phú Lương mây chướng sóng nhồi,
Cầu An Hoá tối, mưa bồi đất Man.
Xuyên rừng dơi lửa bay ngang,
Rết trôi trên biển tràn lan đen ngòm.
Phòng Phong sau hội Đồ Sơn,
Vì sinh linh phải hết cơn vạ nầy.

tửu tận tình do tại