Nước xuôi buồm lướt từ từ,
Triều dâng ngập bãi, bờ như thấp dần.
Trời quang, én ngậm bùn xuân,
Mớm con, đàn quạ liệng vờn quanh cây.
Cỏ xanh, nằm nghỉ trâu cày,
Người đi dưới liễu, cuối ngày, chợ tan.
Gần ngày trở lại hương quan,
Nhác trông cảnh núi, tâm can bồi hồi.