Mưa gió theo xe khói toả màn,
Cánh bằng há chỉ dặm ba ngàn,
Qua nam Ma Cật còn vương bệnh,
Về bắc Đạt Ma lại nhớ thiền.
Đồng trụ tầm thường vâng sứ tiết,
Ngọc giai gang tấc đối thiên nhan.
Chia tay chẳng có lời chi dặn,
Gắng tỏ nghìn thu một tấm đan.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.