Lâm Bật 林弼, năm sinh và mất không rõ, có tên Đường Thần 唐臣 nhưng kỵ quốc hiệu phải lấy lại tên Bật, tự Nguyên Khải 元凱, người Long Khê 龍溪, Phúc Kiến, đỗ tiến sĩ năm Chí Chánh thứ 8 (1348) triều Nguyên, nhậm Tri sự lộ Chương Châu 漳州路知事. Thời Minh sơ, làm Chủ sự bộ Lại 吏部主事 để tu sửa sử sách thư tịch triều Nguyên như Nguyên sử 元史, Lễ thư 禮書,... từ tháng tám năm 1369 đến cuối năm 1370. Chưa hoàn thành, Lâm Bật nhận mệnh đi sứ An Nam hai lần, lần đầu tháng tư âm lịch năm Hồng Vũ thứ 3 (1370). Sứ về nhậm Tri huyện Phong Thành 豐城知縣 (nay thuộc Nghi Xuân 宜春, Giang Tây 江西), Lại bộ lang trung 吏部郎中, Tri phủ Đăng Châu 登州知府 (nay là Mưu Bình 牟平, Yên Đài 烟臺, Sơn Đông 山東). Trước tác có Đăng Châu tập 林登州集 23 quyển.