Khua chèo thuyền nhẹ lướt trôi,
Nam Bình dưới núi dấu đài còn đây.
Hoa lau nép bến, cờ bay,
Cánh quạ trở giữa lùm cây, lông xoà.
Lối học thầy đồ ngày qua,
Nay thời vận đổi khó mà chuyển xoay.
Dấu trung thuần vẫn quý thay!
Đài Đồng Tước rêu phủ dày, ai thương?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.