Cấn trai thi tập là quyển thơ gom góp những bài ông sáng tác trong khoảng 1782-1818. Tập gồm 5 phần:
1. Tựa và bạt của tác giả và 3 người đồng triều: Nguyễn Địch Cát, Ngô Thì Vị, Cao Huy Dược.
2. Thoái thực truy biên tập 退食追編集: gồm 127 bài thơ sáng tác từ 1782 đến 1801.
3. Quan quang tập 觀光集: gồm 152 bài thơ sáng tác từ 1802 đến 1803 khi tác giả đi sứ. Còn gọi là Bắc sứ thi tập.
4. Khả dĩ tập 可以集: gồm 48 bài thơ và văn xuôi, sáng tác từ 1804 đến 1818.
5. Tự truyện: ghi về gia đình, hoạn lộ, cuộc đi sứ, và lý do ấn hành tập thơ nầy, đề năm thứ 18 đời Gia Long (1819).

Lời tự đề tựa (Đỗ Thị Hảo dịch):

Tôi, nguyên gốc ở làng Phúc Hồ, huyện Trường Lạc, phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến; cụ tổ xa đời là Hoàn Phổ công, làm đến chức Thượng thư…

 

Thoái thực truy biên tập - 退食追編集

 1. Liên
  1
 2. Xuân nhật án khởi
  2
 3. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 1
  1
 4. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 2
  1
 5. Loạn hậu quy
  1
 6. Loạn hậu cửu nhật đăng Mai khâu
  1
 7. Dĩ Vũ Di trà tặng Ngô Nhữ Sơn
  1
 8. Mai khâu vãn diểu
  1
 9. Tửu điếm xuân du
  2
 10. Tống Ngô Nhữ Sơn chi Quảng Đông
  1
 11. Đề Ngô Tùng Chu u cư
  1
 12. Phỏng Bùi Độn Am tịch thiên mê lộ khẩu chiếm
  1
 13. Nguyên đán khách Cao Miên quốc
  1
 14. Khách Cao Miên quốc ký hoài Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn
  2
 15. Đề Trần tướng quân miếu
  1
 16. Thương loạn
  2
 17. Đề đồng hương Hứa Hoa Phong tiền bối lữ địa tân trạch thành nhưng khai giáo quán
  1
 18. Cửu cư Chân Lạp kỳ 1
  1
 19. Cửu cư Chân Lạp kỳ 2
  1
 20. Thu dạ đồng cố nhân thoại cựu bộ cổ vận
  1
 21. Đồng Quảng Đông Võ Trường ôn đăng Mai khâu thưởng nam mai
  1
 22. Chân Lạp ký hoài Hứa Hoa Phong
  1
 23. Khách chí bộ cổ vận
  1
 24. Điếu nữ
  1
 25. Kim ngân ngư kỳ 1
  1
 26. Kim ngân ngư kỳ 2
  1
 27. Thu nhật khách trung tác
  3
 28. Hoài nội
  2
 29. Ký hoài Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn Chân Lạp hành
  2
 30. Khốc Trần Nam Lai
  1
 31. Thương nhân phụ
  1
 32. Manh kỹ
  1
 33. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 1
  2
 34. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 2
  2
 35. Đông tùng
  1
 36. Bệnh trung đắc Hoàng Hối Sơn bệnh tín đề ký
  1
 37. Tống Lương Sán Triều quy Quảng Đông
  1
 38. Tàn tuyết
  1
 39. Kính trung mỹ nhân
  2
 40. Mỹ nhân lý tranh
  1
 41. Mỹ nhân hiểu khởi
  1
 42. Mỹ nhân bệnh khởi
  1
 43. Giang thôn hiểu thị
  1
 44. Điền gia thu vũ
  2
 45. Tái phỏng Nguyễn Ngân Sinh bất ngộ đề ký
  1
 46. Hữu sở tư
  1
 47. Bệnh hậu sở ký
  1
 48. Mãi hoa thanh
  1
 49. Cấn Trai đề bích
  1
 50. Khốc Đặng Cửu Tư tiên sinh
  1
 51. Tịnh đầu cúc
  1
 52. Gia Định tam thập cảnh - Gia Định kim thành
  1
 53. Gia Định tam thập cảnh - Hoa Phong cổ luỹ
  1
 54. Gia Định tam thập cảnh - Ngưu Tân ngư địch
  2
 55. Gia Định tam thập cảnh - Lộc động tiều ca
  1
 56. Gia Định tam thập cảnh - Mai khâu túc hạc
  2
 57. Gia Định tam thập cảnh - Liên Chiểu miên âu
  2
 58. Gia Định tam thập cảnh - Phù Gia điếu nguyệt
  1
 59. Gia Định tam thập cảnh - Chu thổ sừ vân
  2
 60. Gia Định tam thập cảnh - Lâu Viên giác liệp
  1
 61. Gia Định tam thập cảnh - Quất xã táo ti
  1
 62. Gia Định tam thập cảnh - Cẩm Đàm phân phái
  1
 63. Gia Định tam thập cảnh - Thạch Hoả lưu quang
  2
 64. Gia Định tam thập cảnh - Tân Triều đãi độ
  2
 65. Gia Định tam thập cảnh - Bình Thuỷ quy phàm
  1
 66. Gia Định tam thập cảnh - Ngư Tân sơn thị
  1
 67. Gia Định tam thập cảnh - Tiên Phố giang thôn
  2
 68. Gia Định tam thập cảnh - Tân Kinh thần mục
  1
 69. Gia Định tam thập cảnh - Trấn Định xuân canh
  1
 70. Gia Định tam thập cảnh - Thuỳ Vân quất phố
  1
 71. Gia Định tam thập cảnh - Tắc Khái qua điền
  1
 72. Gia Định tam thập cảnh - Ngao Châu mộ cảnh
  1
 73. Gia Định tam thập cảnh - Quy Dữ vãn hà
  1
 74. Gia Định tam thập cảnh - Long Hồ ẩn nguyệt
  1
 75. Gia Định tam thập cảnh - Lại Úc quan lan
  1
 76. Gia Định tam thập cảnh - Mỹ Tho dạ vũ
  2
 77. Gia Định tam thập cảnh - Chiêu Thái tình yên
  1
 78. Gia Định tam thập cảnh - Long Xuyên tửu đĩnh
  1
 79. Gia Định tam thập cảnh - Võng thị Ngư đăng
  1
 80. Gia Định tam thập cảnh - Tân Châu thú cổ
  1
 81. Gia Định tam thập cảnh - Quang Hoá Hồ già
  1
 82. Vô đề kỳ 1
  2
 83. Vô đề kỳ 2
  2

Quan quang tập - 觀光集

 1. Phụng sứ Đại Thanh quốc, kinh Quảng Đông dương phận Tam Châu đường, ngộ cụ phong
  1
 2. Quá Linh Đinh dương hữu cảm
  1
 3. Hổ Môn quan dạ bạc
  1
 4. Tặng Hổ Môn Tả dực Tổng binh Hoàng Tiêu
  1
 5. Tặng Đông Quan huyện chánh đường Phạm Văn An
  1
 6. Tặng Việt Thành bạn sứ Thái Thế Cao
  1
 7. Bà Châu cổ tháp
  1
 8. Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài
  1
 9. Hoa điền quán tẩu
  1
 10. Lưu đề Thập tam hàng chủ Phan Đồng Văn hoa viên
  1
 11. Du Hải Chàng tự tặng Tuệ Chân thượng nhân
  1
 12. Túc Bạch Vân sơn tự
  1
 13. Việt Trung hoài cổ
  1
 14. Hoạ vân gian Diêu Kiến tú tài kiến tặng nguyên vận
  1
 15. Đông nguyệt do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây tỉnh, hội thỉnh phong sứ thủ lộ tiến kinh đạo trung ngâm đồng Ngô Hoàng lưỡng phó sứ, thứ lạp ông tam thập vận kỳ 11
  1
 16. Linh Dương giáp vọng phu thạch
  1
 17. Quế Lâm đông nhật vọng thỉnh phong chánh sứ Lê Quang Định Binh bộ thượng thư
  1
 18. Sứ quán dạ ngâm
  1
 19. Hành quán khiển hứng
  1
 20. Dạ khởi
  1
 21. Dạ toạ
  1
 22. Quế Lâm trừ dạ
  1
 23. Đăng Thê Hà sơn tự
  1
 24. Lữ thứ hoa triêu
  1
 25. Lô Từ đường dạ bạc
  1
 26. Tương hành tạp vịnh - Nghịch lưu
  1
 27. Tương hành tạp vịnh - Hạo thử
  1
 28. Tương hành tạp vịnh - Văn địch
  2
 29. Tương hành tạp vịnh - Quan lô từ
  1
 30. Đề khắc Ngô Khê kính thạch
  2
 31. Hành giang hiểu phiếm
  1
 32. Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 1
  1
 33. Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 2
  1
 34. Sở trung
  1
 35. Thạch Cổ sơn nạp lương
  1
 36. Hoạ Lê Tấn Trai binh bộ Thạch Cổ sơn thư viện nguyên vận
  1
 37. Đề Trường Sa Triệu tri huyện phiến diện Lý hàn lâm hoạ mai
  1
 38. Đăng Trường Sa Củng Cực lâu lưu đề
  1
 39. Củng Cực lâu đối vũ
  1
 40. Quá Động Đình hồ hữu cảm
  1
 41. Đề Nhạc Dương lâu
  1
 42. Tế phong đài
  1
 43. Chu đình Xích Bích ngẫu ngâm
  1
 44. Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 1
  1
 45. Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 2
  1
 46. Vũ Xương chu trung khẩu tặng sở kiến
  1
 47. Đề Hoàng Hạc lâu
  2
 48. Anh Vũ châu
  1
 49. Đề Hán Dương tri phủ Kỷ Hương tùng hạ ngư ông đồ
  1
 50. Hựu đề dương liễu hạ nhị mỹ nhân ỷ thạch đồ
  1
 51. Sứ đình Hán Dương Thiên Đô am lưu đề
  1
 52. Thư tặng Thiên Đô am Minh Viễn lão thiền sư
  1
 53. Hoàng Pha lộ trung vãn hành
  1
 54. Thời thiên khí khốc thử, kinh Tín Dương châu sơn lộ, trị mại lê nữ, dư thụ dĩ chỉ khát, nữ tiếu nhi tặng chi, nhân khẩu chiếm kỷ ngộ
  1
 55. Lục nguyệt ký vọng dạ độ Trường Đài quan
  1
 56. Xác Sơn dạ phát
  1
 57. Nghiệp trung
  1
 58. Đồ kinh Tân Trịnh khất thuỷ Vu Sơn gia lão phố nhân dĩ thi tạ
  1
 59. Đồ trung thư sự
  1
 60. Lạc trung
  1
 61. Hà Nam lộ trung lập thu
  1
 62. Khai Phong phủ hành quán lập thu bệnh trung ngâm
  1
 63. Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 1
  1
 64. Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 2
  1
 65. Bệnh đình Hà Nam tỉnh thành công quán, Khâm mệnh Đề đốc toàn tỉnh học chính Ngô Phương Bồi dĩ tân khắc bản tập “Vân tiều thi tiên” huệ tống, thuyên kỳ khởi hành dĩ thi đạo tạ
  1
 66. Độc Vân Tiều thi tiên nhân hứng đề bích
  1
 67. Đề Nghi Câu dịch
  1
 68. Nghi Câu dịch thất tịch
  1
 69. Dự Nhượng kiều
  1
 70. Quá Hô Đà hà
  1
 71. Tặng Long Hưng tự Dưỡng Tuyền lão hoà thượng
  1
 72. Tái độ Hoàng Hà
  1
 73. Tín Dương châu quy trình sở phỏng bất ngộ
  1
 74. Ngũ Hiểm than
  1
 75. Sứ bộ xuất Nam Quan hồi quốc khẩu chiếm
  2
 76. Tự trào
  1

Khả dĩ tập - 可以集