病述

駑鈍年來許國身,
馳驅夜夜豈嫌頻。
艱貞非乏辛甘劑,
吉利全憑賦與鈞。
畜有履時須養正,
損逢益處便回春。
賢言疚疾恆生惠,
樽節清修是保真。

 

Bệnh thuật

Nô độn niên lai hứa quốc thân,
Trì khu dạ dạ khởi hiềm tần.
Gian trinh phi phạp tân cam tễ,
Cát lợi toàn bằng phú dữ quân.
Súc hữu lý thì tu dưỡng chính,
Tổn phùng ích xứ tiện hồi xuân.
Hiền ngôn cứu tật hằng sinh huệ,
Tôn tiết thanh tu thị bảo chân.

 

Dịch nghĩa

Thân hèn bấy nay đem ra giúp nước
Đêm đêm giong ruổi, đâu dám ngại ngần
Trong gian nan, không thiếu tễ thuốc cay ngọt
Điều tốt lành thuận lợi, thảy nhờ trời ban cho
Ốm xong sẽ khoẻ, nên nuôi cho lòng ngay thẳng
Hao mà được bù, cảnh xuân ắt sẽ trở về
Lời Thánh hiền: Ốm lâu thường sinh ra sáng suốt
Điều độ, giữ mình thanh đạm, là bài thuốc trường sinh


Nguyên chú: Về đến Lâm Tương bị bệnh cảm hàn, đi suốt ngày đêm không nghỉ, viên trưởng tổng là Trưởng Thanh Dương biết làm thuốc xem bệnh điều trị cho và tự mình kiêng khem ăn uống, về đến Quế Lâm thì khỏi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Thân hèn giúp nước bấy nhiêu năm
Giong ruổi ngày đêm chẳng ngại ngần
Cay đắng gian nan, thang thuốc đắng
Tốt lành thuận lợi, thảy trời ban
Ốm xong sẽ khoẻ, lòng ngay thẳng
Hao lại được bù, ắt cảnh xuân
Thánh dạy: Ốm lâu sinh sáng suốt
Giữ mình thanh đạm, vẹn mười phân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân hèn giúp nước bấy lâu nay,
Giong ruổi ngày đêm đâu ngại ngần,
Đâu thiếu gian nan cay thuốc ngọt,
Tốt lành thuận lợi trời ban phần.
Ốm xong sẽ khoẻ lòng ngay chính,
Hao được bù ngay thấy lại xuân,
Lời Thánh ôm lâu sinh sáng suốt,
Trường sinh thanh đạm thuốc điều thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời