Ngày mồng 2 tháng 5 năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi xưng đế hiệu Gia Long, lập ra sáu bộ. Trịnh Hoài Đức được cử làm Hộ bộ thượng thư rồi sung chức Chánh sứ cùng với Giáp phó sứ là Binh bộ hữu tham tri Ngô Nhân Tĩnh và Ất phó sứ là Hình bộ tham tri Hoàng Ngọc Uẩn đi sứ sang nhà Thanh, cho đến mùa xuân năm 1804, sứ bộ mới về đến Việt Nam. Trong thời gian đi sứ, ông có làm tập thơ này, gồm 152 bài, còn gọi là Bắc sứ thi tập.

 

 1. Phụng sứ Đại Thanh quốc, kinh Quảng Đông dương phận Tam Châu đường, ngộ cụ phong
  1
 2. Quá Linh Đinh dương hữu cảm
  1
 3. Hổ Môn quan dạ bạc
  1
 4. Tặng Hổ Môn Tả dực Tổng binh Hoàng Tiêu
  1
 5. Tặng Đông Quan huyện chánh đường Phạm Văn An
  1
 6. Tặng Việt Thành bạn sứ Thái Thế Cao
  1
 7. Bà Châu cổ tháp
  1
 8. Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài
  1
 9. Hoa điền quán tẩu
  1
 10. Lưu đề Thập tam hàng chủ Phan Đồng Văn hoa viên
  1
 11. Du Hải Chàng tự tặng Tuệ Chân thượng nhân
  1
 12. Túc Bạch Vân sơn tự
  1
 13. Việt Trung hoài cổ
  1
 14. Hoạ vân gian Diêu Kiến tú tài kiến tặng nguyên vận
  1
 15. Đông nguyệt do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây tỉnh, hội thỉnh phong sứ thủ lộ tiến kinh đạo trung ngâm đồng Ngô Hoàng lưỡng phó sứ, thứ lạp ông tam thập vận kỳ 11
  1
 16. Linh Dương giáp vọng phu thạch
  1
 17. Quế Lâm đông nhật vọng thỉnh phong chánh sứ Lê Quang Định Binh bộ thượng thư
  1
 18. Sứ quán dạ ngâm
  1
 19. Hành quán khiển hứng
  1
 20. Dạ khởi
  1
 21. Dạ toạ
  1
 22. Quế Lâm trừ dạ
  1
 23. Đăng Thê Hà sơn tự
  1
 24. Lữ thứ hoa triêu
  1
 25. Lô Từ đường dạ bạc
  1
 26. Tương hành tạp vịnh - Nghịch lưu
  1
 27. Tương hành tạp vịnh - Hạo thử
  1
 28. Tương hành tạp vịnh - Văn địch
  2
 29. Tương hành tạp vịnh - Quan lô từ
  1
 30. Đề khắc Ngô Khê kính thạch
  2
 31. Hành giang hiểu phiếm
  1
 32. Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 1
  1
 33. Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 2
  1
 34. Sở trung
  1
 35. Thạch Cổ sơn nạp lương
  1
 36. Hoạ Lê Tấn Trai Binh bộ Thạch Cổ sơn thư viện nguyên vận
  1
 37. Đề Trường Sa Triệu tri huyện phiến diện Lý hàn lâm hoạ mai
  1
 38. Đăng Trường Sa Củng Cực lâu lưu đề
  1
 39. Củng Cực lâu đối vũ
  1
 40. Quá Động Đình hồ hữu cảm
  1
 41. Đề Nhạc Dương lâu
  1
 42. Tế phong đài
  1
 43. Chu đình Xích Bích ngẫu ngâm
  1
 44. Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 1
  1
 45. Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 2
  1
 46. Vũ Xương chu trung khẩu tặng sở kiến
  1
 47. Đề Hoàng Hạc lâu
  2
 48. Anh Vũ châu
  1
 49. Đề Hán Dương tri phủ Kỷ Hương tùng hạ ngư ông đồ
  1
 50. Hựu đề dương liễu hạ nhị mỹ nhân ỷ thạch đồ
  1
 51. Sứ đình Hán Dương Thiên Đô am lưu đề
  1
 52. Thư tặng Thiên Đô am Minh Viễn lão thiền sư
  1
 53. Hoàng Pha lộ trung vãn hành
  1
 54. Thời thiên khí khốc thử, kinh Tín Dương châu sơn lộ, trị mại lê nữ, dư thụ dĩ chỉ khát, nữ tiếu nhi tặng chi, nhân khẩu chiếm kỷ ngộ
  1
 55. Lục nguyệt ký vọng dạ độ Trường Đài quan
  1
 56. Xác Sơn dạ phát
  1
 57. Nghiệp trung
  1
 58. Đồ kinh Tân Trịnh khất thuỷ Vu Sơn gia lão phố nhân dĩ thi tạ
  1
 59. Đồ trung thư sự
  1
 60. Lạc trung
  1
 61. Hà Nam lộ trung lập thu
  1
 62. Khai Phong phủ hành quán lập thu bệnh trung ngâm
  1
 63. Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 1
  1
 64. Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 2
  1
 65. Bệnh đình Hà Nam tỉnh thành công quán, Khâm mệnh Đề đốc toàn tỉnh học chính Ngô Phương Bồi dĩ tân khắc bản tập “Vân tiều thi tiên” huệ tống, thuyên kỳ khởi hành dĩ thi đạo tạ
  1
 66. Độc Vân Tiều thi tiên nhân hứng đề bích
  1
 67. Đề Nghi Câu dịch
  1
 68. Nghi Câu dịch thất tịch
  1
 69. Dự Nhượng kiều
  1
 70. Quá Hô Đà hà
  1
 71. Tặng Long Hưng tự Dưỡng Tuyền lão hoà thượng
  1
 72. Tái độ Hoàng Hà
  1
 73. Tín Dương châu quy trình sở phỏng bất ngộ
  1
 74. Ngũ Hiểm than
  1
 75. Sứ bộ xuất Nam Quan hồi quốc khẩu chiếm
  2
 76. Tự trào
  1