Kinh sư nhoà lệ ngoảnh đầu trông,
Triều chợ, sinh linh cảnh hãi hùng.
Doanh Liễu mưa mau, sao tướng rụng,
Huyện Hoa xuân vắng, chiến câu giong.
No nê đàn quạ kêu mừng rỡ,
Vất vưởng ma trơi hú não nùng.
Pha máu anh hùng, sông một nửa,
Trời cao mờ mịt biết hay không ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.