08/02/2023 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương loạn
傖亂

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:00

 

Nguyên tác

回首京華淚暗垂,
生民荼毒市朝移。
柳營雨急將星墜,
花縣春荒戰馬馳。
飽食鴉鴉郊噪喜,
無依燐鬼夜啼悲。
江流半是英雄血,
真宰冥冥知不知。

Phiên âm

Hồi thủ kinh hoa lệ ám thuỳ,
Sinh dân đồ độc thị triều di.
Liễu doanh[1] vũ cấp tướng tinh truỵ,
Hoa huyện[2] xuân hoang chiến mã trì.
Bão thực nha nha giao táo hỉ,
Vô y lân quỷ dạ đề bi.
Giang lưu bán thị anh hùng huyết,
Chân tể minh minh tri bất tri?

Dịch nghĩa

Ngoảnh nhìn kinh đô lệ thầm rỏ,
Dân chúng bị hãm hại, triều đình và chợ búa dời đổi.
Doanh Liễu mưa gấp, sao tướng rụng,
Huyện hoa xuân hoang vắng ngựa chiến chậm về.
Ăn no mồi quạ ở ngoại ô vui mừng kêu ồn,
Ma trơi không nơi nương tựa đêm khóc rầu rĩ.
Nước sông một nửa là máu anh hùng,
Thượng đế trong cõi u minh có hay không?

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Kinh sư nhoà lệ ngoảnh đầu trông,
Triều chợ, sinh linh cảnh hãi hùng.
Doanh Liễu mưa mau, sao tướng rụng,
Huyện Hoa xuân vắng, chiến câu giong.
No nê đàn quạ kêu mừng rỡ,
Vất vưởng ma trơi hú não nùng.
Pha máu anh hùng, sông một nửa,
Trời cao mờ mịt biết hay không ?
Nguồn: Nguyễn Văn Sâm, Văn học Nam Hà, NXB Lửa thiêng, 1972, tr. 223-224
[1] Trại Tế Liễu, đời Hán, Chu Á Phu đi đánh Hung Nô, đóng quân ở Tế Liễu. Về sau, người ta dùng doanh Liễu để chỉ trại quân.
[2] Đời Tấn, Phan Nhạc làm quan lệnh huyện Hoa Dương, khắp trồng nhiều đào, lý, vì thế gọi là Hoa huyện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Thương loạn