Thoái thực truy biên tập gồm 127 bài thơ sáng tác từ 1782 đến 1801.

 

 1. Liên
  1
 2. Xuân nhật án khởi
  2
 3. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 1
  1
 4. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 2
  1
 5. Loạn hậu quy
  1
 6. Loạn hậu cửu nhật đăng Mai khâu
  1
 7. Dĩ Vũ Di trà tặng Ngô Nhữ Sơn
  1
 8. Mai khâu vãn diểu
  1
 9. Tửu điếm xuân du
  2
 10. Tống Ngô Nhữ Sơn chi Quảng Đông
  1
 11. Đề Ngô Tùng Chu u cư
  1
 12. Phỏng Bùi Độn Am tịch thiên mê lộ khẩu chiếm
  1
 13. Nguyên đán khách Cao Miên quốc
  1
 14. Khách Cao Miên quốc ký hoài Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn
  2
 15. Đề Trần tướng quân miếu
  1
 16. Thương loạn
  2
 17. Đề đồng hương Hứa Hoa Phong tiền bối lữ địa tân trạch thành nhưng khai giáo quán
  1
 18. Cửu cư Chân Lạp kỳ 1
  1
 19. Cửu cư Chân Lạp kỳ 2
  1
 20. Thu dạ đồng cố nhân thoại cựu bộ cổ vận
  1
 21. Đồng Quảng Đông Võ Trường ôn đăng Mai khâu thưởng nam mai
  1
 22. Chân Lạp ký hoài Hứa Hoa Phong
  1
 23. Khách chí bộ cổ vận
  1
 24. Điếu nữ
  1
 25. Kim ngân ngư kỳ 1
  1
 26. Kim ngân ngư kỳ 2
  1
 27. Thu nhật khách trung tác
  3
 28. Hoài nội
  2
 29. Ký hoài Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn Chân Lạp hành
  2
 30. Khốc Trần Nam Lai
  1
 31. Thương nhân phụ
  1
 32. Manh kỹ
  1
 33. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 1
  2
 34. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 2
  2
 35. Đông tùng
  1
 36. Bệnh trung đắc Hoàng Hối Sơn bệnh tín đề ký
  1
 37. Tống Lương Sán Triều quy Quảng Đông
  1
 38. Tàn tuyết
  1
 39. Kính trung mỹ nhân
  2
 40. Mỹ nhân lý tranh
  1
 41. Mỹ nhân hiểu khởi
  1
 42. Mỹ nhân bệnh khởi
  1
 43. Giang thôn hiểu thị
  1
 44. Điền gia thu vũ
  2
 45. Tái phỏng Nguyễn Ngân Sinh bất ngộ đề ký
  1
 46. Hữu sở tư
  1
 47. Bệnh hậu sở ký
  1
 48. Mãi hoa thanh
  1
 49. Cấn Trai đề bích
  1
 50. Khốc Đặng Cửu Tư tiên sinh
  1
 51. Tịnh đầu cúc
  1
 52. Gia Định tam thập cảnh - Gia Định kim thành
  1
 53. Gia Định tam thập cảnh - Hoa Phong cổ luỹ
  1
 54. Gia Định tam thập cảnh - Ngưu Tân ngư địch
  2
 55. Gia Định tam thập cảnh - Lộc động tiều ca
  1
 56. Gia Định tam thập cảnh - Mai khâu túc hạc
  2
 57. Gia Định tam thập cảnh - Liên Chiểu miên âu
  2
 58. Gia Định tam thập cảnh - Phù Gia điếu nguyệt
  1
 59. Gia Định tam thập cảnh - Chu thổ sừ vân
  2
 60. Gia Định tam thập cảnh - Lâu Viên giác liệp
  1
 61. Gia Định tam thập cảnh - Quất xã táo ti
  1
 62. Gia Định tam thập cảnh - Cẩm Đàm phân phái
  1
 63. Gia Định tam thập cảnh - Thạch Hoả lưu quang
  2
 64. Gia Định tam thập cảnh - Tân Triều đãi độ
  2
 65. Gia Định tam thập cảnh - Bình Thuỷ quy phàm
  1
 66. Gia Định tam thập cảnh - Ngư Tân sơn thị
  1
 67. Gia Định tam thập cảnh - Tiên Phố giang thôn
  2
 68. Gia Định tam thập cảnh - Tân Kinh thần mục
  1
 69. Gia Định tam thập cảnh - Trấn Định xuân canh
  1
 70. Gia Định tam thập cảnh - Thuỳ Vân quất phố
  1
 71. Gia Định tam thập cảnh - Tắc Khái qua điền
  1
 72. Gia Định tam thập cảnh - Ngao Châu mộ cảnh
  1
 73. Gia Định tam thập cảnh - Quy Dữ vãn hà
  1
 74. Gia Định tam thập cảnh - Long Hồ ẩn nguyệt
  1
 75. Gia Định tam thập cảnh - Lại Úc quan lan
  1
 76. Gia Định tam thập cảnh - Mỹ Tho dạ vũ
  2
 77. Gia Định tam thập cảnh - Chiêu Thái tình yên
  1
 78. Gia Định tam thập cảnh - Long Xuyên tửu đĩnh
  1
 79. Gia Định tam thập cảnh - Võng thị Ngư đăng
  1
 80. Gia Định tam thập cảnh - Tân Châu thú cổ
  1
 81. Gia Định tam thập cảnh - Quang Hoá Hồ già
  1
 82. Vô đề kỳ 1
  2
 83. Vô đề kỳ 2
  2