Thành vàng trấn áp khí tà,
Cửa theo bát quái mở ra văn trời.
Sông làm hào đẩy giặc lùi,
Luỹ ken đá gỗ, rạng ngời cõi biên.
Rồng bay vượng khí bốc lên,
Ba nghìn quân hổ dựng nên công kỳ.
Cơ hưng phục trước đã suy,
Sơn hà nhất thống, nhờ vì thánh quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.