Sợ gió thẹn thùng nép hoạ lang,
Thử cho vẹt mổ lúa thơm hương.
Cách rèm ngỡ liễu đầu xuân đứng.
Một nửa xanh xanh nửa nhạt vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.