Nằm ngang thuyền lẻ bến Tân Triều,
Vừa lặn mặt trời sông phẳng phiu.
Chân ngựa dầm mang luồng tráng khí,
Lòng người gửi với nước trong veo.
Ngậm hoa cá chép xuôi dòng lướt,
Mớm quả quạ hiền nép bụi kêu.
Tới quán trong thôn vừa gõ cửa,
Ràm tre mây cuốn, nguyệt vào theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.