Mới hôm qua ở Tân Châu,
Mà nay Chân Lạp ngày đầu năm sang.
Hội đánh đu đã phụ phàng,
Ở nơi đất khách ai mang rượu mời?
Đối đèn chài, đào nở tươi,
Cỏ xanh màu áo của người làng nho.
Ngoảnh nhìn biến đổi nắng mưa,
Lòng ta chẳng đổi, giống như nước triều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.