Cửa sài, nước chảy quanh vòng,
Bác đến thăm, thật vô cùng hân hoan.
Dời cây, chim khách hót vang,
Đón người mắt liễu hướng sang phía đình.
Giếng ngô đầy nước sẵn dành,
Vò hoàng cúc đủ cất thành rượu ngon.
Kể chi biến đổi mất còn,
Cùng nhau hãy cạn chén son thoả tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.