Sau loạn gặp trùng dương,
Trà thay thù du tửu.
Đường xuyên mây tiên về,
Suối đàn bạn hươu dạo.
Sen tàn, dế trắng dài,
Cúc gầy, chó vàng béo.
Không phu phong quan xưa,
Núi xanh ý rất hậu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.