Núi chẳng cần cao miễn thú ưa,
Hào tình nhã hứng cuộc nhàn du.
Đuốc thiêng từng tắt vì ma gió,
Mai lạnh riêng còn đợi khách thơ.
Vầng lá che hương hoài nhớ rễ,
Nhón hoa tránh tuyết bỏ vào hồ.
Bắc Nam vốn vẫn thông liền mạch,
Mộng đến La Phù năm tháng xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.